Pod hardwarovou a softwarovou platformou ALFABETIX s jedním z modulů jménem SAFE CITY pro řízení systémů veřejného osvětlení, parkovacích systémů, meteorologických senzorů, detekci vozidel, osob a nebezpečných situací inteligentními kamerovými systémy, bude integrován modul s názvem SAFE AREA.

Jeho úkolem bude pomocí speciálních kamerových setů (nainstalovaných na lampách veřejného osvětlení) a se souvisejícím softwarovým vybavením skrze neuronové sítě v reálném čase rozpoznávat a zaznamenávat nebezpedopravní situace v místech křížení více druhů pozemní dopravy, typicky na přechodech pro chodce a místech pro přecházení.

Systém bude umět tyto nebezpečné situace nejenom vyhodnocovat, ale bude schopen v reálném čase generovat vstupy pro různé vhodné faktory a tím řadě nebezpečných situací dopředu předcházet. Princip řešení umožní sběr velkého objemu nebezpečných situací pro následné sofistikované zpracování a nalezení dopravně organizačních opatření snižujících množství nebezpečných situací v těchto místech dopravní infrastruktury.

Přínosy modulu SAFE AREA:

Zvýšená bezpečnost pro cyklisty a chodce v místech přechodů

Systém přináší výrazné zvýšení bezpečnosti pro cyklisty a chodce v místech přechodů řízených světelným signalizačním zařízením (semafory) i v místech neřízených přechodů. Při dopravní nehodě, kdy automobil srazí chodce, systém může systém iniciovat přivolání integrovaného záchranného systému. Na přechodech pro chodce může systém bezprostředně varovat chodce na příliš rychle se přibližující vozidlo, nebo na vozidlo s právem přednosti v jízdě (typicky vozidlo záchranné služby se zapnutou světelnou a zvukovou signalizací).

Způsob varování bude záviset na konkrétním uspořádání přechodu, v některých případech může být iniciováno více různých faktorů a to jak pro řidiče, tak pro chodce.

Plná integrace

Modul SAFE AREA bude plně integrovatelný.

Daný nadřazený systém tak bude mít možnost využít modulem generované informace o dopravní nehodě nebo jiné dopravní události, vzniklé přímo na přechodu. Nadřazený systém může informovat přijíždějící vozidla nebo snížit rychlost přijíždějících vozidel (vše závisí na dostupných nástrojích konkrétního nadřazeného systému).

Dopravní přestupky všech účatníků provozu

Důležitou schopností modulu bude schopnost rozpoznávat a vyhodnocovat dopravní události. Zaznamenané nebezpečné situace budou v rozsahu a kvalitě využitelné pro následné vyhodnocování zachycených přestupků.

Analýza dopravy

Systém umožní následnou analýzu, která by měla vést k návrhu změn vedoucích ke snížení množství přestupků a tím i nebezpečných dopravních situací. Samotná existence takovéhoto druhu přechodu, který bude pro všechny účastníky zřetelně označen, povede ke zvýšené kázni a opatrnosti všech účastníků dopravy.

Využití neurálních sítí

Díky záznamu a rozpoznávání předmětů, automobilů, cyklistů a dalších ůčastníků silniční dopravy bude možné automaticky na dálku identifikovat nebezpečné situace nebo objekty.

Dozvědet se o Alfabetix

Naše společnost realizuje projekt s názvem „SAFE AREA“ reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020336, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

ILC-FACTORY © 2021 Odebírat novinky Ochrana osobních údajů Obchodní podmínky Záruka Reklamace a vrácení Podpora Kontakt Čeština